Ochrana osobních údajů

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se    zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je

  Ing. Jitka Kubíková

  IČ: 03672239 sídlem Bělkovice - Lašťany 288, 783 15(dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa pro doručování: Bělkovice - Lašťany 288, 783 15

email: info@arganolej.com

telefon:  + 420 503 496 978

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3.Správce  nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje pro nezbytné plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

        2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, e-mail, telefon), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a či jiných dalších marketingových aktivit.
        3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
           S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
       2. Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány              na základě souhlasu nebo nejdéle do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.
       3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

  

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Banan.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby, jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb
      2.Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

       Dalšími příjemci osobních údajů budou:

 • e-BAAN Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, Ostrava, 70900 identifikační číslo: 26867257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 40855   -  jako dodavatel a administrátor  e-shopového řešení
 • Česká Pošta, S.P., Politických Vězňů 909/4, Praha 1, 225 99, IČ 47114983, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Praze v Oddíle A, vložka 7565 - jako přepravní společnost
 • Zásilkovna s.r.o., Drahobejlova 1019/27,190 00 Praha - Libeň ,IČ: 28408306
  Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C, vložka 139387
  jako přepravní společnost
 • Heureka Schoping s.r.o.,Karolinská 650/1, Praha 8 - Karlín, IČ: 02387727, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze v odd. C, vložka 218977 jako internetová srovnávací aplikace 
 • TOPlist s.r.o.,nám. Dr. Václava Holého 1054/13,180 00, Praha 8,IČ: 2720417 jako internetová aplikace pro návštěvnost

 • Externí fyzická osoba – jako účetní

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek (zasláním žádosti na e-mail: info@arganolej.com)

       2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na       ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3.  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.



Košík je prázdný.
U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
zboží v e-shopu: 24 e-shop systém banan.cz